Moció: Servei de Pediatria

   MOCIÓ DEMANANT ELS SERVEIS DE PEDIATRIA

 

David Mogort Alberola, portaveu del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, de conformitat amb el que estableix l’article 91.4 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, i demés legislació vigent, formula la següent moció per tal que, prèvia la seua inclusió en l’ordre del dia del Ple, es sotmesa al seu debat i aprovació.

 

MOCIÓ següent:

 

Ben sabut és, que a Simat, gaudim d´un Consultori sanitari nou i equipat,per a donar el serveis bàsics a un poble de dimensions com el nostre. Els serveis de consultoria en general són acceptables, amb l´excepció de pediatria, que es el servei que ens ocupa i preocupa, per la manca d´hores i dies que aquest servei pateix al poble.

Ja massa vegades ha passat al poble, que una persona cride per telèfon o que es presente al Consultori per agafar número, i que la resposta siga…”es que hui no ve el pediatra”.

Potser, la gent més jove, encara que molesta i resignada, agafe el seu vehicle,i se´n vaja amb la criatura a que l´atenguen a Tavernes. Però, i la gent major? Que en un nombre elevadíssim, cuida dels seus netets per qüestions laborals dels pares dels xiquets? Potser també, a aquestes persones els vinga mal agafar el cotxe i el xiquet/a i desplaçar-se per a que atenguen a la criatura.

No sols ens quedem sense pediatra quan falta a Simat per qualsevol raó, també, si falta al Consultori de Tavernes, criden a la de Simat per a que vaja a substituir-la a Tavernes, deixant el nostre poble sense servei, perquè li se dona prioritat a la de Tavernes.

 

Per això, i pels drets de totes i tots els simaters, volem DEMANAR ací en Plenari que les nostres peticions arriben a qui corresponga:

 

-Que es complisquen  els horaris i els dies establerts per la Conselleria al nostre Consultori en el tema referent al servei de Pediatria.

 

-Que si és festa, pont, o festes del poble del costat (ha passat,que el dia de disfresses de Tavernes, ací no hi hagué pediatra perquè la metge era de Tavernes, i això als simaters ens importa ben poc),ens envien una substitut per a que realitze la tasca per als nostres veïns, i que aquestos tinguen assegurat el dret bàsic d´una atenció pediàtrica al seu poble. Ja de per sí, és curta, creiem que s´ha de complir el que està establert.

 

Així mateix demanen que aquesta Moció siga remesa a la Conselleria de Sanitat de la Geraralitat Valenciana per quedar-ne constància de la preocupació de tots els simaters i simateres i al A.M.P.A. del nostre poble.

 

Simat de la Valldigna, 17 d´abril del 2012.

Signa

Leave a Reply