MOCIÓ PER A SOL•LICITAR QUE ES TRANSMETA L’IBI ALS IMMOBLES REGISTRATS A NOM DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA I D’ALTRES CONFESSIONS RELIGIOSES

MOCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE ES TRANSMETA L’IBI ALS IMMOBLES REGISTRATS A NOM DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA I D’ALTRES CONFESSIONS RELIGIOSES EL DESTÍ DEL QUAL NO ESTIGA VINCULAT AL CULTE, AIXÍ COM PERQUÈ ES PRESENTE UNA LLEI DE LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA I RELIGIOSA I UNA REVISIÓ DELS ACORDS DEL REGNE D’ESPANYA AMB LA SANTA SEU.


Sr. David Mogort Alberola portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna  a l’empara d’allò establert per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Regim Local i l’article 97.3 del Reglament d’organització, Funcionament i regim Jurídic de les Entitats Locals, presenta la següent moció al Ple per al seu debat i aprovació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La fiscalitat ha de ser el major instrument de redistribució econòmica i social dels poders públics i és la manera més directa perquè estos puguen exercir la solidaritat, contribuint a la cohesió social i a la prestació de serveis públics als seus veïns. La regla bàsica d’un sistema fiscal just és que  tots ciutadans i institucions han de contribuir al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seua capacitat econòmica.

 

Necessitem un sistema fiscal més progressiu, redistributiu i que genere recursos suficients per a prestar i sostindre els serveis públics fonamentals que demanden els ciutadans.

 

Especialment en l’actual situació de crisi econòmica que està afectant el nostre país i que cada vegada patixen un nombre més gran de ciutadans, les institucions públiques deuen comptar amb majors recursos per a poder atendre als que pitjor ho estan passant, els ajuntaments com a administració més pròxima als ciutadans i que millor coneix la realitat dels seus veïns són els que estan en millors condicions de fer este treball indispensable per al manteniment de la cohesió social.

 

En l’actual escenari de crisi econòmica, en els que la baixada d’ingressos, el control del dèficit i els deutes contrets pels ajuntaments fan indispensable la revisió urgent de la fiscalitat municipal i perquè l’elevació de la pressió fiscal no redunde de forma desigual en uns veïns i entitats sobre altres, es fa imprescindible restringir al màxim l’aplicació d’exempcions i bonificacions.

El recent RDL 20, de 30 de desembre del 2011, de “mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic”, és fruit de la política contradictòria de pujada d’impostos que està promovent El Govern del PP. En el dit Decret s’insta a les corporacions locals a una pujada de l’IBI entre el 4% i el 10%, obligant així a incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans i institucions.

 

L’Església Catòlica està exempta de tributar per l’IBI (Impost de Béns Immobles) arran dels Acords vigents del Regne d’Espanya amb la Santa Seu (1979) -coneguts com a concordat-. Les confessions jueva, protestant i musulmana també ho estan a través dels respectius Acords de Cooperació (1992). Estos beneficis fiscals estan al seu torn arreplegats en la vigent Llei d’hisendes locals (Llei 7/1985, art. 258 i Reial Decret Legislatiu 2/2004, art 62.1c). Així, gaudeixen d’exempcions totals o permanents: temples i llocs de culte, dependències o edificis annexos destinats a l’activitat pastoral o assistència religiosa, locals destinats a oficines, cases i convents d’ordes i congregacions religioses.

 

 

Esta exempció legal, que ha de ser revisada, només està referida a les finalitats vinculades al culte, no obstant això en les dècades precedents s’ha realitzat una aplicació extensiva d’esta exempció, de manera que ha aconseguit a béns immobles no estipulats per la llei vigent: pisos, places de garatge, llotges,… no vinculats al culte. Este benefici fiscal s’ha estès fins i tot a l’exempció del pagament de les taxes municipals establides pels ajuntaments.

 

 

Davant d’esta realitat, el Grup Socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.  Considera que no és admissible que enfront de l’esforç solidari exigit a tots els ciutadans, hi haja confessions religioses que continuen gaudint de beneficis especials, per tot això presenta per a la seua aprovació pel Ple Municipal, els ACORDS següents:

 

 

  • Realitzar un cens municipal dels immobles rústics i urbans que estan registrats a nom de l’església Catòlica i d’altres confessions religioses amb l’objecte de procedir a l’actualització posterior del Padró de Béns Immobles per a poder així girar l’IBI a tots aquells béns immobles el destí dels quals no estiga vinculat al culte.

 

  • Instar el Govern d’Espanya a presentar una Llei de Llibertat de Consciència i Religiosa que determinarà modificacions, entre altres,  de la Llei d’hisendes locals, de la Llei de Mecenatge i Fundacions i una revisió dels Acords del Regne d’Espanya amb la Santa Seu, vigents des de 1979.

 

  • Traslladar al Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya estos acords

 

En  6  a juny de 2012.

 

 

 

 

Fdo: David Mogort Alberola

Portaveu del Grup Municipal

 

 

 

 

 

Sr. Alcale de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

Comentaris estan tancats.