Resum del Plenari de Novembre

PLENARI ORDINARI,26-11-2012.

     Ahir celebràrem el Plenari corresponent al mes de novembre.Alguns punts d´interés que ara us expliquem,així com la postura dels SOCIALISTES DE SIMAT respecte als punts del dia.

       Els primers punts,com sempre eren els d´aprovar l´acta del Plenari anterior (unanimitat),i unes modificacions de crèdits per fer front a la factura de l´enllumenat (entre d´altres coses), pel fet que es necessiten més diners degut a la pujada de la llum i la del I.V.A del Senyor Rajoy.

     El punt 1.4 parlava de la supressió de la paga extra de Nadal per al personal de l´Ajuntament. Nosaltres estem totalment en contra de la supressió, i més encara quan aquest diners van a invertir-se en pagar crèdit, podent-los posar per al FOMENT D´OCUPACIÓ LOCAL, però es que així,eixos 42000 i pico euros, faràn el forat de la gespa més menut. A costa com sempre del treballador,anirem pagant una crisi que nosaltres ni hem creat ni entenem…i els defraudadors i especuladors, de rosetes.

      Ens informaren dels pagaments realitzats en el trimestre, de l´adhesió del taxi de Simat per a poder  operar fora (favor) i de la modificació que ens han proposat des de l´escola de canviar el dia 18 de març, que està duplicada la festa, pel 7 de desembre d´enguany (favor).

     Sobre signar el conveni de l´SGAE  amb la FVMP,el qual ens descompten el 25 % del deute que tenim amb ells (9000 euros)diguèrem que ens pareixia bé l´acord per pagar menys,però que les formes de negociació amb esta Associació dirigida fins fa poc  per gentola, pressumptament xanxulleros,amb causes pendents i amb un currículum digne de no  fer-los ni cas,ens pareixien de pirates.O siga,vos baixem l´impost un 25 %,val??? Vos pareix bé ¿??…doncs això,negociar un impost??poca serietat i molta mala olor per part de l´SGAE.

     Sobre el pla extraordinari d´ocupació que ha fet l´ajuntament,hem de dir que ens pareix BÉ.Més encara, quan després de tombar-nos la MOCIÓ DE LA CREACIÓ DE LA BRIGADA que presentàrem els SOCIALISTES a l´anterior plenari, veiem que la nostra proposta era BEN BONA, el que el pp va fer, va ser no fer-nos cas, no siga que després d´haver proposat nosaltres al plec de condicions que al camp de gespa treballara gent de Simat, ara també es creara més treball mitjançant algú que no són ells…però és el que hi ha.De moment des de l´oposició del PSPV s´ha creat més ocupació que des de l´equip de govern….AIXÍ DE CLAR.

     Aprovàrem les certificacions de l´obra del camp de futbol.

     Respecte a l´ordenança nova de les taxes de fem, ens abstenirem, la baixada, que s´ha fet a algunes empreses o locals,no és més que simbòlica i totalment insignificant.En canvi,la nostra proposta de que els bancs, siga la superfície que siga paguen més,com els més grans,va ser aprovada i està inclosa en l´ordenança.Així doncs,els bancs de menys de 120 m2,que pagàven 126 euros de fem,ara en pagaràn 292,50.

     Respecte a l´acomiadament de la xica de l´escoleta,ja diguèrem que estàvem totalment en contra.Ara, hem d´anar a juí el 4 de febrer, i vorem com queda l´Ajuntament. MAI,I DIGUEM MAI,S´HAGUERA D´HAVER ARRIBAT A AQUESTA SITUACIÓ. Ara han d´entrar a gener 9 xiquets més a l´escoleta,ens digueren que no van a llogar a ningú.La pregunta és…encara cregueu que l´acomiadament,a part d ´injust,està justificat??? Els temps ho dirà…nosaltres des de primera hora ja diguérem que no va ser una bona decisió.

     Sobre les mocions presentades, hem de dir que les dos nostres entraran al pròxim plenari.

     Hi havia vàries. La del pp demanant l´arc mediterrani, ens va fer gràcia…els aconsellàrem que es posen d´acord i que s´aclarisquen amb Madrid, ja que allí, Cospedal, Aguirre i Rajoy,està més pel corredor central,i Fabra…amb el PAÍS VALENCIÀ  intervingut econòmicament, avui és un ZERO al pp. NO PINTEM RES DE RES. Els SOCIALISTES votàrem a favor per allò de que fa anys que estem demanant el corredor mediterrani, infraestructura bàsica per al desenvolupament de la nostra terra. Per cert, com els números canten, direm que la inversión del pp als pressupostos de 2013 per al corredor mediterrani és……..zero euros i zero cèntims, això.

     Sobre baixar  la factura de la llum als pous de reg, votàrem també a favor i demanàrem que la moció fora extensa als pous d´aigua potable,  l´equip de govern ja duia en el cap el mateix i ho inclogueren d´inmmediat.

     Demanàrem també mitjançant la moció de Compromís que es pague le´xtra de nadal al personal de l´Ajuntament fins que isca el decret llei que la derogava,o siga un mes i 14 dies de paga proporcional…el pp la tombà

     I sobra la moció que deia que els pressupostos de l´estat eren injustos, diguérem amb dades a la mà,que el govern de Rajoy, és molt perjudicial per als valencians. Ens passaran 112,5 euros als habitants de la província de València,127,5 al PAÍS VALENCIÀ, molt per baix dels quasi 470 dels gallecs o dels 600 euros per habitant dels castella-lleonesos. AIXÒ SI QUE ÉS UN ATAC ALS VALENCIANS,  SENYORS DEL PP,però hi ha més,amb el Sr. ZAPATERO, que tant i tant vareu maxacar,les dades són més eloqüents encara. Mentre Aznar donà 950 milions d´euros als valencians de mitjana en els anys que va manar, Zapatero en va donar una mitjana de 1729 milions. I ara Rajoy en dona 654, a “SUS AMIGOS,LOS VALENCIANS”.Com podeu vore, aquells que han discriminat des de sempre als valencians són ells, són el pp…i els números están ahí.

     La moció d´Eu sobre la mobilitat justa i sostenible la votàrem a favor.

     Per tancar,dir-vos que enguany, i després de la passada i vergonyosa Nit de Cap d´Any de l´any passat,,podrem anar a les campanades al Monestir.

SALUT

Socialistes-simat.com

 

I Setmana del Valencià al PSPV

 

Dilluns, 19 de novembre:
Inauguració de l’Exposició Vicent Andrés Estellés per Ximo Puig, Secretari Genaral del PSPV-PSOE
Hora: 19:30     Lloc: Seu de la Blanqueria

Dimarts, 20 de novembre:
Taula Redona “Segon Segle d’Or de la literatura valenciana”; celebrarem el dia del llibre amb la companyia de: Rosa Solbes, Jesús Huguet, Josep Palomero, Esperança Camps i Josep Piera.
Hora: 19:00  Lloc: Seu de la Blanqueria

Dijous, 22 de novembre
Jornada de promoció lingüística; dirigida a càrrecs orgànics i institucionals amb la participació de Lluis Aguiló, Inmaculada Cerdà, Óscar Pérez.
Hora: 17:30 Lloc: Seu de la Blanqueria

Homentatge a Vicent Andrés Estellés, celebració del 29
aniversari de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i clausura de la I Setmana del Valencià
Hora: 19:30 Lloc: Seu de la Blanqueria

Els Socialistes de Simat demanem mesures de protecció a les famílies afectades pels desnonaments.

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE MESURES DE PROTECCIÓ A LES PERSONES I FAMÍLIES AFECTADES PELS DESNONAMENTS

 El difícil moment que travessa l’economia espanyola i valenciana, ha generat situacions d’exclusió social, pobresa i, en el millor dels casos, de gran dificultat per a molts dels ciutadans que van contraure préstecs, fonamentalment amb garantia hipotecària, en l’etapa prèvia de bonança i de creixement econòmic.

La crisi econòmica ha evidenciat serioses disfuncions en aquest mercat, entre les quals destaca per la seua repercussió econòmica la generada per la híper valoració dels immobles, que van impulsar un irresponsable endeutament bancari i un dramàtic sobre-endeutament familiar.

La crisi econòmica, amb el seu sagnant efecte de fort augment de la desocupació, ha posat en evidència el desequilibri dels procediments d’execució hipotecària vigents a Espanya i la utilització abusiva de certs aspectes processals no prou regulats o regulats d’una manera ineficaç.

Al País Valencià, el 2011, es van produir segons el Consell General del Poder Judicial, 13.711 execucions hipotecàries, i segons les mateixes fonts, en el segon trimestre del 2012, han estat 8.613.

El règim jurídic vigent a Espanya en la constitució i desenvolupament de garanties reals ha estat eficaç i segur, de fet, sense ell la concessió del crèdit hagués estat minsa impedint a la gran majoria de la ciutadania l’accés a béns i serveis, fins i tot de primera necessitat. Però, com estem veient, el funcionament en el cas d’impagament de deute dinerari garantit per hipoteca és, hui per hui, desequilibrat i condueix a una estranya, per aliena a la nostra tradició jurídica, severitat en la conclusió per adjudicació del bé hipotecat per pagament del deute.

El govern del Partit Popular ha estat incapaç d’establir mesures per a resoldre, o almenys pal·liar, la situació dels deutors hipotecaris, bé per tractar-se de mesures molt parcials que no aborden en la seua integritat el desequilibri existent en l’Ordenament Jurídic Espanyol entre la posició del creditor i la del deutor, bé, en el cas del Reial decret llei 6/2012, per haver definit molt restrictivament el llindar d’exclusió en què han de trobar-se, tant els deutors com els seus fiadors, per poder acollir-se les mesures establertes , el que fa que el col lectiu beneficiat siga molt escàs, gairebé testimonial i que la major part de deutors i fiadors amb escassos recursos no puguen beneficiar-se.

Donades les altes xifres de desnonaments a la Comunitat Valenciana, i el  drama social que suposa per a milers de persones i famílies valencianes, proposem al Ple els següents

  • ACORDS

1.-Instar el Govern d’Espanya a realitzar les modificacions legislatives corresponents per:

–  Establir noves condicions perquè el deutor puga fer front al pagament del deute en més temps i de manera que no se’l condemne a la indigència.

–  En cas de dació en pagament, que haja la possibilitat de continuar utilitzant l’habitatge familiar abonant un arrendament social consistent en una quantitat màxima anual del 2% del deute pendent i amb el límit que aquesta quantitat no puga excedir, en cap cas, de un terç dels ingressos totals familiars.

–  Que les noves condicions s’establisquen mitjançant acord amb el creditor davant notari.
–  No es puga desnonar les famílies que dediquen més del 50% dels seus ingressos al pagament dels seus deutes.

–  La Dació en pagament serà obligatòria quan les entitats bancàries tinguen participació del FROB.

–  Que les famílies amb ingressos de fins a dues vegades i mitja l’IPREM (18.600euros) puguen acollir-se a la dació en pagament

2. Instar el Consell a:

– Crear una oficina d’intermediació hipotecària.

– Crear una línia d’ajudes per complementar el pagament de les quotes mensuals hipotecàries a les persones en risc d’execució hipotecària en cas de residència habitual.
– Posar en marxa el Pla Extraordinari de Lloguer a persones que han perdut el seu habitatge per desnonament.

En Simat,5 de novembre de 2012

Els Socialistes de Simat demanen a la Generalitat que pague els deutes que té amb l´Ajuntament..

MOCIÓ PER A SOL·LICITAR EL PAGAMENT DELS DEUTES DE LA GENERALITAT AMB L’AJUNTAMENT DE SIMAT

Sr./Sra David Mogort Alberola,portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna a l’empar d’allò establert per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 97.3 del Reglament d’organització, Funcionament i règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta la següent moció al Ple per al seu debat i aprovació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: LA SITUACIÓ ACTUAL DELS AJUNTAMENTS

 

Som conscients de les dificultats que tenim les administracions. De fet, les vivim en primera persona a diari, per la nostra proximitat als veïns i veïnes.

En la situació global de crisi, la situació econòmica i financera dels municipis valencians es troba al límit. Sense resoldre el seu finançament, en la llei de Règim Local Valenciana i pendent de les noves decisions que puguen afectar al món local des de l’Estat, les dificultats s’agreugen pel deute de la Generalitat amb els ajuntaments, derivats de l’incompliment dels diferents compromisos adquirits als darrers anys.

Aquesta realitat compromet, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seues obligacions i a les necessitats que diàriament ens demanen els nostres veïns i veïnes, i que es tradueix en serveis públics fonamentals i necessaris per als nostres ciutadans. Parlem de la reducció de les aportacions econòmiques de la Generalitat als ajuntaments per al conjunt de l’educació, per a les entitats musicals valencianes, de la reducció de beques, de la manca de finançament en serveis socials, del retall a la llei de dependència, de la reducció de places subvencionades per als Centres de dia, retràs en les subvencions dels centres ocupacionals de discapacitats, impagament de les subvencions dels programes d’ocupació….i especialment  s’agreuja pel deute que manté amb els municipis per les obres realitzades pels ajuntaments acollits al Pla Confiança (PIP).

Encara que pensen que no n’hi ha cap intencionalitat d’empobrir més encara als ajuntaments, eixe està sent el resultat de les decisions preses pels governs de la Generalitat i de l’Estat.

Tot açò ens col·loca al límit de les nostres possibilitats. No ens estem posicionant a la contra de cap Govern. Els ajuntaments hem fet sempre palesa la nostra lleialtat institucional, i la nostra solidaritat amb la resta d’administracions que tenen responsabilitats de govern. Però la nostra lleialtat és, en primer terme amb els nostres veïns i veïnes, i amb els compromisos i obligacions que amb ells hem adquirit. Els estem demanant majors esforços econòmics amb l’increment dels preus dels serveis públics i impostos locals, i la seua comprensió pels ajusts que  obligadament hem tingut que fer. Però no podem tensar tant la corda, el límit és la cohesió social.

Per això afirmem que cal marcar les prioritats dels recursos existents.

 

ACORDS

1. Exigir al Govern de la Generalitat Valenciana el pagament íntegre dels deutes amb l´Ajuntament de Simat així com els deutes derivats d’acords i convenis que afecten al desenvolupament de competències municipals signats als darrers anys. En el cas que el pagament no puga ser immediat, demanem a la Generalitat que fixe el calendari pel pagament del deute, integrant al conjunt de les conselleries i dels seus organismes dependents.

2. Donar trasllat de la present resolució al President de la Generalitat Valenciana, al President de les Corts Valencianes i als Síndics dels grups polítics.

En Simat a 5 de novembre de 2012