RESULTAT DE LA MOCIÓ DEL XEC TARONJA

Pareix ser que la moció que presentàrem els SOCIALISTES a molts ajuntaments de LA SAFOR,ha tingut un bon resultat. Segons la premsa, l´Ajuntamennt de Gandia ha modificat el seu pla D’ocupació, i sols donarà el XEC-TARONJA, a aquelles empreses que siguen de Gandia, deixant a part la resta de la comarca.

 És una bona notícia, ja diguérem que presentàvem una moció perquè el govern pepero de Torró, subvencionant als aturats de Gandia, discriminava de forma directa als aturats de la comarca, deixant-los nuets davant la possibilitat d’aquestos de buscar feina als pobles dels voltants de Gandia, ja que les empreses, hagueren preferit agafar ciutadans que dugueren 400 euros mensuals de subvenció, caramel molt apetitós per als empresaris, sent també una forma de competir molt bruta i que discriminava entre altres els més de 300 aturats que per desgràcia tenim a Simat.

 Nosaltres, ELS SOCIALISTES, estem ben contents d’haver contribuït i que açò passara. Donant que pensar al govern de Gandia que el que havia fet no estava gens bé, i per sort…han rectificat, i han vist que NO tenien raó. Nosaltres, des de l’oposició, continuarem treballant per a que tinga’m tots més feina i menys desigualtats.  Si voleu saber el que fem o pensem visiteu  la nostra web, de tant en tant.

SALUT

 Socialistes de Simat

 

XEC TARONJA

MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOL-LICITANT  REBUTJAR ROTUNDAMENT EL XEC OCUPACIÓ, ANOMENAT XEC TARONJA, APROVAT PEL GOVERN MUNICIPAL DE GANDIA.

 

 

Sr David Mogort Alberola,portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’empar d’allò establert per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Regim Local i l’article 97.3 del Reglament d’organització, Funcionament i regim Jurídic de les Entitats Locals, presenta la següent moció al Ple per al seu debat i aprovació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

  1. En el BOP nº 223, de 18 de setembre de 2012, es publicà edicte de l’Ajuntament de Gandia pel qual es fa pública l’aprovació definitiva i, en conseqüència, s’establix les ordenances que regulen les bases reguladores de les subvencions a la contractació denominades Xec Ocupació i Quota d’Autònoms, en el marc del Pla d’Ocupació de Gandia 2012.
  2. Respecte a l’ordenança reguladora del Xec Ocupació, l’article 1.4 circumscriu el seu àmbit d’aplicació a tota persona desocupada de Gandia. Esta previsió pot implicar, a priori, una discriminació contrària a la normativa vigent per a la resta de desocupats d’altres municipis i, en conseqüència, determinar la nul·litat de ple dret quan es restringix l’accés a les ajudes a desocupats d’altres municipis distints de Gandia.
  3. Des del Grup Municipal Socialista de Simat, considerem que l’ordenança i la convocatòria pública del Xec Taronja possibiliten que les empreses situades a la zona de LA SAFOR, eviten la contractació de ciutadans empadronats en aquesta localitat amb les mateixes aptituds professionals per al lloc laboral amb la finalitat d’aconseguir una subvenció gràcies a la contractació de ciutadans de Gandia.
  4. Considerem que les bases reguladores de les ajudes suposen un incompliment dels articles 14 i 19 de la Constitució discriminant i perjudicant els veïns d’altres municipis distints a Gandia, com puga ser el cas dels veïns de SIMAT.
  5. En data 17 d’octubre de 2012 el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va dictar aute pel qual suspèn de manera cautelar fins que es dicte sentència, del Pla d’Ocupació de Gandia fora del seu terme i no podrà aplicar-se a empreses de Xeresa, al ser este el municipi que impugnà davant els tribunals esta mesura.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,proposa al Plenari, la següent

PROPOSTA D’ACORD

  1. 1.    Rebutjar rotundament el Xec Ocupació, anomenat xec taronja, aprovat pel govern municipal de Gandia, dins del seu Pla d’Ocupació i que està ocasionant greus problemes a la comarca.
  2. 2.    Sol·licitar a l’Ajuntament de Gandia la retirada del Xec Ocupació en altres municipis, i que sols tinga efectes en empreses del terme municipal de Gandia. En el cas que no retire esta mesura i afecte a empreses del nostre municipi, l’Ajuntament de Simat impugnarà davant dels Tribunals.

Traslladar este acord a l’Ajuntament de Gandia perquè en prenguen

coneixement i als efectes oportuns.

 

 

En Simat de la Valldigna, 24 d’Octubre  de 2012

EL 9 D’OCTUBRE A SIMAT

Ja tenim ací el dia 9 d’octubre, eixe dia que celebrem els valencians i valencianes, eixe dia, que és el dia de TOTS/ES.
Enguany, com tots els altres, tenim la programació de la festa que s’ha organitzat des de les diferents regidories de l’Ajuntament. I hem de dir, que a part dels actes de “quasi” sempre, trobem un parell de coses, que entenem estan fora del que és la festa dels valencians. Com ja supondreu, segur, parlem de la passejada “popular”, que s’ha programat a les 9 del matí, des de la regidoria de la dona. Eixa passejada, creguem que està fora de lloc per a un dia com aquest no entra ni en calçador, més encara, quan el dia de la dona treballadora, i per iniciativa popular, i vist que esta regidoria NO VA FER RES per commemorar aquell dia, va sorgir una iniciativa per les xarxes socials, on es convidava a les dones del poble a fer la passejada, ho patrocinara  L’Ajuntament o no. El suport per part de L’equip de govern…ZERO.
Aleshores entenem, que aquest acte, no té res a veure en aquest dia.
Després de la passejada, ho celebren amb esmorzar de “baix braç”, i amenitzat per Garcia. Això sí, pots tindre qualsevol edat, però per a anar has D’ésser dona (i dale…).Altre acte, que NO té lloc en aquest dia.
I tota aquesta mescla en la programació, ens diu, que, o els va agafar el bou en la celebració del dia de la dona, o senzillament no tenien ni idea de fer algo aquell dia, o voldran fer menys festes però programacions més amples altres dies (cosa surrealista, com el programa del dia 9 ).
A migdia hi hauran paelles, i acabarem el dia ballant a la revetla a la Font gran. Siga com siga, Us desitgem a totes i a tots, que gaudim el millor de la festa.

salut