PLE ORDINARI 28-5-2012

 

Dilluns dia 28 de maig, celebràrem a l´ajuntament de Simat el ple ordinari de maig amb els següents punts del dia i la explicació dels mateixos.

Com sempre,el punt 1.1,era l´aprovació de l´acta del plenari anterior, va ser aprovada sense problemes, amb l´excepció d´algún matís per part d´Esquerra.

El punt1.2,1.3,1.4, era donar compte de pagaments realitzats en el primer trimestre de l´any, la incorporació de romanent afectat de 2011, i la liquidació de 2011.  Al ser punts informatius no es vota, és simplement això, informació.

El punt 1.5, era l´aprovació d’una ordenança reguladora de les gravacions del ple. L’ordenança va estar redactada i d’un punt on no pareixia que pogués hi haure problemes, els va hi haure.

L’ordenança deia en el seu punt cinqué, que la persona que gravara els plens, havia de fer entrega d´una còpia a l´ajuntament en un temps inferior a una semana. Joan (ERPV),Va dir que en ningún cas es podía obligar a cap ciutadà del dret de gravar la sessió i aportar una còpia a l’ajuntament per obligació. Nosaltres pensem igual, l’ordenança estava mal redactada en eixe punt, després de varies intervencions de tots els grups, s’arribà a l’acord de que es donarà còpia si l´ajuntament ho demana i el propietari de la gravació vol. Vista la modificació, votàrem a favor per unanimitat.

El punt 1.6 també era donar compte del conveni amb la diputació per la gespa. Ja que no es votava, va intervindre el portaveu del grup, David Mogort, per a dir el que ja sabeu sobre el tema. NO ÉS EL MOMENT,HI HA MOLTES MÉS NECESSITATS, i li diguerem a l’equip de govern que s’ho pensara.  L’alcalde ens contestà que ell no tenia constància de que al poble hi hagués ningú que passara fam, a lo que el regidor Alvaro Almiñana, li respongué que no fa falta pasar fam per saber la situació que hi ha a Simat, amb desnonaments, atur, i nul.la activitat agrícola i industrial, i amb un estiu, i un (altre) hivern, què per desgràcia, es presenten també ben durs.

El punt 1.7, era donar compte de la cessió d’una parcel-la al pla de corrals per a instalar allí contenidors.

El punt 1.8,també donarem compte  sobre l’aprovació del projecte PPOS 2012, que va a fer-se a la zona de la muntanyeta.

El punt 1.9, era la moció que presentàrem els SOCIALISTES DE SIMAT,sobre el servei de pediatría al poble. La exposarem i el seny, i la voluntat de tots els grups, al veure què és una moció beneficiosa per al poble, la votàren per unanimitat a FAVOR. De la qual cosa, estem ben satisfets.

El punt 1.10, eren 4 mocions que presentà el grup EUPV. El PP, no va deixar ni respirar. No van ni opinar, les quatre votades en contra, pels vots a Favor nostres i de la resta de la oposició. Es el que volem al fi i al cap…no?

Al torn d´intervencions,com sempre preguntàrem sobre la promoció turística.Li preguntàrem al regidor d´agricultura si es pensa convocar el consell agrari,més encara després de la situación de les cooperatives, i que ens informara de com es presenta la próxima campanya.

També preguntàrem si hi havia pensat destinar alguns diners més a part dels 16000 euros per a llogar gent ara a l´estiu. Ens digueren que NO, però que molt possiblement entrarien algo de diners del SERVEF O DE L´INEM, per a poder llogar més gent.

Això esperem els SOCIALISTES, que es destinen diners a l’ocupació, que la gent tinga feina, i si ha de ser amb aportació de l’ajuntament que siga. Que per això están els comptes sanejats, per a posar els diners allà on més calga, en el BENESTAR DE TOTS ELS  SIMATERS.

SALUT

US RECOMANEM QUE SI VOLEU SABER EL QUE FEM,PENSEM I DIGUEM A L´AJUNTAMENT,VISITEU LA NOSTRA WEB  www.socialistes-simat.com

LA GESPA ARTIFICIAL

Està tot a punt,per a que l´ajuntament comence a fer el camp de futbol de gespa artificial,i nosaltres,hem de dir la nostra postura davant una inversió tan gran per al poble de Simat,i el què és el preocupant,la situación actual al país,i més en concret al nostre poble en tema d´atur,ja que tot ve lligat.

Els socialistes duiem al nostre programa electoral,que buscariem totes les formes possibles de finançament i subvencions,per a que el nostre poble puguera gaudir d´un camp de gespa artificial.Hem de dir,que estem a favor de que es faça el camp,però entenem que ara,en la que està caiguent,NO ÉS EL MOMENT.I ara us direm el perquè.

L´any passat,de cara a l´estiu,l´anterior equip de govern, va  llogar 63 persones mitjançant l´ENCORP,PAMER,INEM I 60000 euros que posà l´ajuntament per a llogar gent.

Enguany,ens ha arribat la información,de que per part dels organismes abans esmentats,es crearàn 0 llocs de treball.Si,heu vist bé 0.Si es crea algún lloc será costejat per l´ajuntament,i esperem que se´n cree algún,però ben poquets serán.

Per això,entenem,què després de la fallida de les cooperatives,la nul-la activitat industrial al poble,i que van acabant-se les prestacions d ´atur per a tots,té que hi haure molta gent necessitada de feina a Simat.

Per això,veiem que seria interessant que l´ajuntament invertira part d´eixos vora 200000 euros que anem  a gastar-nos,en crear llocs d ´ocupació de cara a l´estiu,per a que la gent més necessitada,puga respirar uns mesos a l ´espera de que isca alguna tasca que fer de cara a l´hivern.

Hi ha que dir també,que encara que l´obra vinga subvencionada en part per la Diputació,la despesa que hem de fer és elevada,si bé gaudirem d´un bon poliesportiu,també hi hauràn més despeses de manteniment.A part,hem de contar amb les despeses de finançament de l´import que ha de suportar l´ajuntament,pagant un interés del 6 % anual més o menys sobre els 200000 euros que emprarem,i,a més a més,s´ha de dir que cada 10 anys,s´ha de canviar la gespa artificial per desgast,i això suposa també que tindrem que renovar-la,amb un cost que va a parar cara els 150000 euros més.

Com es pot vore,i amb la cointura actual,no sabem si ha sigut una sort o una desgràcia la concessió de la subvenció per al camp de gespa.

De segur beneficiarà al poble i a l´esport,però mentretant,moltes persones están pendent d´un lloc de treball que fa temps que no arriba,i no es pot permetre,que amb un ajuntament econòmicament parlant,amb una situación MOLT FAVORABLE,deixe de crear llocs de treball ara a l´estiu,veient l´hivern que hem passat de feina a Simat.I pareix ser,que el pitjor,per desgràcia,encara està per vindre.

SALUT I SORT A TOTS

PLE EXTRAORDINARI 14-5-2012

Dilluns dia 14-5-2012,celebràrem ple extraordinari a l´ajuntament de Simat,el motiu pel qual va ser extraordinari és que abans del dia 15 de maig,s´havia d´aprovar el punt 1.2 de l´ordre del dia,que es refería a l´aprovació d´endeutament conforme el RDL 4/2012,el qual diu què s´ha de determinar un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors d´entitats locals.

El punt 1.1,era el canvi de regidor a l´ajuntament,La  pressa de possesió de Miguel Vidal,al qual,tots els grups li desitjàrem sort en la nova tasca i li donàrem la benvinguda a l´ajuntament.

El punt 1.2,és l´abans esmentat.Hi ha que dir que l´ajuntament ha demanat un crèdit per valor de 336121,15 euros per a pagar a tots els proveïdors que es deu diners.Els socialistes votàrem a FAVOR,per suposat,però a la intervenció del nostre portaveu,ens queixàrem de que igual que ens obliguen a posar-nos a tots al dia,les altres administracions,ministeri,diputació i generalitat,haurien de fer el mateix,i pagar nos els més de 900000 euros que se li deuen al poble de Simat.

El punt 1-3 era l´aprovació de modificació de crèdits.Ací hem de dir,què estem CONTENTS,per fi,el pp ha fet baixa de crèdit la partida ELECTORALISTA I DEVASTADORA contra l´anterior equip de govern,que era la famosa AUDITORIA.Els socialistes,al plenari de gener,ja diguerem que era una ABERRACIÓ I UN DESBALAFIAMENT gastar-se 20000 euros en l´auditoria,feina que proposàrem que feren els funcionaris de l´ajuntament.ENS HAN FET CAS,ho han fet els funcionaris,i la conclusió és ben clara.LA SITUACIÓ ACTUAL ÉS MOLT FAVORABLE.

En aquest punt,hem de lamentar una baixa d´uns diners que anàven al minitrinquet,algo més de 7000 euros,que ara van a dedicar en la reparació d´alguns desperfectes al col-legi.Creguem que s´haguèren pogut fer ambdues coses sense tocar la partida del trinquet.

Per a fer les modificacions de crèdit que tenen previstes,entre estalvis i despeses,caldrà agafar del romanent de tresoreria 31209 euros.

El punt 1.4 ens parlava també del reconeixement extrajudicial de crèdits,xicotets imports que s´havien de fer bons igual.Votàrem favorablement .

El punt 1.5,era l´adhesió a la xarxa de telecos COMDES,una xarxa que posa en contacte tots els cossos de seguretat i emergències.Per a poder optar a la subvenció,haviem d´adherir-nos primer i així s´ha fet.

Ple curt però important,i fent-nos sentir i opinant i demanant per millorar SIMAT.

 

SALUT